Schrijven & redigeren

JULI 2021

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Monique Linnemann Taal en Tekst en zijn opdrachtgevers. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

OFFERTES

 • Offertes van Monique Linnemann Taal en Tekst zijn vrijblijvend en een maand geldig, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.
 • Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis- en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING

 • Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Monique Linnemann Taal en Tekst begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Monique Linnemann Taal en Tekst pas nadat deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.

DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

 • De manier waarop een tekst tot stand komt, wordt mondeling of per mail overeengekomen.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde materialen zoals teksten en foto’s. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aangeleverde materialen gebruikt mogen worden voor de opdracht en vrijwaart Monique Linnemann Taal en Tekst van mogelijke aanspraken door derden die verband houden met het gebruik van deze materialen.
 • Monique Linnemann Taal en Tekst zorgt ervoor dat de door Monique Linnemann Taal en Tekst aangeleverde materialen gebruikt mogen worden voor een publicatie en vrijwaart opdrachtgever van mogelijke aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van deze materialen.
 • Als door de opdrachtgever aangeleverde content (tekst en fotografie) niet geschikt of onvolledig is of niet tijdig is aangeleverd, dan is meerwerk nodig. Ook extra werkzaamheden die voortkomen uit onvoorziene omstandigheden of uit wijzigingen in de opdracht brengt Monique Linnemann Taal en Tekst in rekening. In deze gevallen informeert Monique Linnemann Taal en Tekst de opdrachtgever altijd vooraf. Het meerwerk gebeurt in overleg en volgens uurtarief.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAAMSVERMELDING

 • Op de door Monique Linnemann Taal en Tekst aangeleverde content rusten auteursrechten. Monique Linnemann Taal en Tekst verleent aan opdrachtgever een exclusieve licentie voor eenmalige publicatie zoals afgesproken in de overeenkomst. Ander gebruik is alleen toegestaan nadat hierover schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 • Monique Linnemann Taal en Tekst heeft het recht om zijn naam te vermelden in publicaties waarbij dit gebruikelijk is en heeft, met inachtneming van de belangen van opdrachtgever, de vrijheid om in het kader van de opdracht gemaakte materialen, zoals artikelen en foto’s, te gebruiken voor eigen publiciteit, als voorbeelden bij verwerving van opdrachten en dergelijke.

BETALING 

 • Betaling gebeurt in één termijn, tenzij expliciet anders is afgesproken.
 • Betalingen moeten worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Wanneer de opdrachtgever verzuimt te betalen binnen de betaaltermijn zoals vermeld op de factuur, is de opdrachtgever wettelijke rente en 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 50 euro verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID 

 • Monique Linnemann Taal en Tekst staat ervoor in dat goede kwaliteit wordt opgeleverd, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van zaken waar Monique Linnemann Taal en Tekst geen invloed op heeft. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor (het controleren van) de juistheid van informatie die door of namens hem in het kader van de overeenkomst beschikbaar wordt gemaakt.
 • Monique Linnemann Taal en Tekst is uitsluitend aansprakelijk voor aan Monique Linnemann Taal en Tekst toerekenbare directe schade.
 • Behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Monique Linnemann Taal en Tekst beperkt tot maximaal het honorarium van Monique Linnemann Taal en Tekst voor de betreffende opdracht.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien de aanleiding of oorzaak daarvan ligt in handelingen van de opdrachtgever, zoals niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen;
  • fouten of tekortkomingen van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
  • fouten of tekortkomingen in de tekst, waaraan de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.

©Monique Linnemann Taal & Tekst