Schrijven & redigeren

Monique Linnemann Taal en Tekst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring staat.

Contactgegevens

Monique Linnemann Taal en Tekst
Titus Brandsmastraat 89
3621 KC Breukelen
06-123 88 493

moniquelinnemann.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Monique Linnemann Taal en Tekst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je welke persoonsgegevens wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij die toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij je persoonsgegevens verwerken

Monique Linnemann Taal en Tekst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen om diensten aan je te leveren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten aan je te leveren

Bewaren persoonsgegevens

Monique Linnemann Taal en Tekst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen.

Delen persoonsgegevens

Monique Linnemann Taal en Tekst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Monique Linnemann Taal en Tekst gebruikt uitsluitend functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan en ter bescherming van je privacy, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Ook wijzen we je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met .

©Monique Linnemann Taal & Tekst